LIDOVIT TVC

« Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên năm 2011

Trong năm 2011, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự cố gắng nỗi lực phấn đấu của toàn thề CBCNV Công ty Cổ phần Lidovit. Đặc biệt nhờ sợ hỗ trợ chỉ đạo sâu sát của HĐQT nên Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng trưởng cao 20% so với năm 2010

Để xem tiếp vui lòng tải file BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011