LIDOVIT TVC

« Đại hội Cổ đông thường niên Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần 16 năm 2020

Kính gởi Quý Cổ đông,

Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 16 năm 2020 của Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 16 NĂM 2020

- NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN 15 NĂM 2020