LIDOVIT TVC

« Đại hội Cổ đông thường niên Văn kiện Đại hội Đồng Cổ đông thường niên lần 16 năm 2020

Kính Gởi Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit,

Dưới đầy là Văn kiện Đại hội Đồng Cổ đông thường niên lần 16 năm 2020, Quý Cổ đông Bấm vào từng mục để xem nội dung chi tiết.

- BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NẰM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- DỰ THẢO KÉ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Xin Trân trọng Cảm ơn,