LIDOVIT TVC

« Công bố thông tin Thông báo tiếp tục gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua Cổ phiếu dành cho Cổ đông hiện hữu

Kính gởi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Lidovit,