LIDOVIT TVC

« Công bố thông tin Thông báo thực hiện mua cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu

THÔNG BÁO

THỰC HIỆN VIỆC MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit

 Căn cứ Nghị quyết 01/NQ – HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị công ty Lidovit V/v Triển khai phát hành cổ phiếu cho đối tượng là cổ đông hiện hữu; Thông báo số 08/TB-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty Lidovit V/v Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thực hiện việc mua cổ phiếu Lidovit phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

  • - Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.310.895 cổ phiếu tương đương 23.108.950.000 đồng
  • - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
  • - Tỷ lệ thực hiện cổ phiếu được mua là 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu - được mua thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  • - Giá mua cổ phiếu phát hành thêm: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • - Mục đích của việc phát hành : Để bù vào nguồn vốn đối ứng cho việc dự án đầu tư đã được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2017 đến quý 2/2019 và cân đối nguồn vốn sử dụng cho vốn lưu động và dòng tiền của công ty
  • - Ngày chốt danh sách cổ đông được mua cổ phiếu phát hành thêm: ngày 06/01/2020
  • - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 01/03/2020 đến ngày 15/04/2020
  • - Quy định về chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 01/03/2020 đến ngày 15/04/2020. Xem chi tiết tại đây.

Trân trọng thông báo

Tải mẫu "GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM"