Thông tin dành cho cổ đông :Other post

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Lidovit nhiệm kỳ 5 (2024-2028)

Thông báo chốt danh sách Cổ Đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ  20 năm 2024

Thông báo V/v thực hiện mua cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu

Thông báo chốt danh sách Cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Cổ đông hiện hữu

Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần 19 năm 2023