Thông tin dành cho cổ đông

Thư mời dự họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2023

Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần 19 năm 2023