Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2023

Văn kiện Đại hội đồng Cổ đông lần 19 năm 2023

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022